Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā i sētiņā,
Mana sēta vasku lieta,
Sidrabiņu tecināta.